Elállás / Felmondás


Szállító tájékoztatja fogyasztót, hogy a terméknek, vagy több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, vagy több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, vagy ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, vagy a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát a lenti melléklet nyomtatványon (elállási/felmondási nyilatkozat minta) gyakorolhatja.

A nyilatkozatot fogyasztó a postai címre ( 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.), vagy e-mail címre ( sanodor@sanodor.hu) küldheti meg. Tájékoztatjuk, hogy fogyasztó határidőben gyakorolja az elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi a nyilatkozatot.

Fentebb leírtak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni Szállítónak, vagy a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Fontos figyelmeztetés!

Terméket szállító csak eredeti állapotában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában veszi vissza.

A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szállító fényképet készíthet.

A termék visszaküldésének költségét fogyasztó viseli.

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Visszatérítés elállás esetén

Amennyiben fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szállító visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy fogyasztó a Szállító által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód alkalmaz a

Szállító, kivéve, ha fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.


Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett: SanOdor Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.


Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:


Számla sorszáma:  ..............................


A termék megnevezése (számlán szereplő név): ..............................


Vásárlás/átvétel időpontja: ..............................


Vásárló neve (számlán szereplő név): ..............................


Vásárló címe: ..............................


Vásárló aláírása: ..............................(papíron tett nyilatkozat esetén)


Kelt: .....................,201....év ........................hó ....... nap