SanOdor Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság - Adatkezelési Tájékoztató

(Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2018. május 25.)

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről mint a https://www.sanodor.hu/ weboldal használójáról, a webáruházból termék megvásárlása esetén Vevőről (természetes személy), a Vevő személyes közreműködőjéről (jogi személy) (a továbbiakban: „Érintett”) a SanOdor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1223 Budapest, Kenderike utca 7-9.; cégjegyzékszám: 01 09 727703; adószám: 13290421-2-43) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) gyűjt és kezel.

2. A Tájékoztató frissítése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://www.sanodor.hu/ weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. A tájékoztató hatályos tartalma ugyanitt folyamatosan megismerhető és lementhető. Ha az Ön e-mail címe rendelkezésünkre áll, kérésére a módosításokról e-mailben értesítést küldünk.

Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadta.

4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

A https://www.sanodor.hu/ weboldal működése, valamint a weboldalon keresztüli termékrendelés biztosítása érdekében Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön az Adatkezelővel való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről - („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adat”.

A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, adatkezelés jogalapja, valamint az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

A regisztráció kitöltésekor adja meg az Érintett ezen személyes adatokat.

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)

Az Érintett:

vezetékneve

keresztneve

szállítási címe (irányítószám, település, utca, házszám)

számlázási címe (amennyiben a fentiektől eltérő)

e-mail címe

telefonszáma

 

Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.

A regisztrált Érintettnek lehetősége van a weboldalon keresztül az általa kiválasztott termék(ek)et megrendelni.

Szerződés teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b,)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § (3) bekezdés

Az Érintett:

vezetékneve

keresztneve

szállítási címe (irányítószám, település, utca, házszám)

számlázási címe (amennyiben a fentiektől eltérő)

e-mail címe

telefonszáma

 

Az adatokat az Önnel való

kapcsolat megszűnését

követően a Ptk. 6:22. § alapján

5 év múlva töröljük. Ha az

adatokat a számvitelről szóló

2000. évi C. törvény

(„Számviteli Törvény”) 169.

§ alapján kötelesek vagyunk

megőrizni, az adatokat az

Önnel való kapcsolat

megszűnését követően 8 év

múlva töröljük. A

gyakorlatban ilyen eset, ha az

adatok a könyvelést

alátámasztó iratok részét

képezik, például a

szerződéskötéssel kapcsolatos

dokumentumokban (adott

esetben magában a

szerződésben) vagy a kiállított

számlán szerepelnek.

A regisztráció során az Érintettnek lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő marketing célú hírlevelére. Ennek megfelelően az Adatkezelő azon Érintettek részére, akik feliratkoztak a hírlevelére, a regisztráció során megadott – és adott esetben később módosított – e-mail címükre az az Adatkezelő által meghatározott rendszerességgel, és tartalommal jogosult direkt marketing célú hírleveleket küldeni, amelyek az az Adatkezelő új termékeivel, akcióival, promócióival, és egyéb, az az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos, figyelemfelhívó információkat tartalmaz.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § (1) szerint az Érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása és a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a, pontja szerinti hozzájárulása.

Az Érintett:

vezetékneve

keresztneve

e-mail címe

 

Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.

A weboldal használóinak lehetőségük van árajánlatot kérni SanOdor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságtól.

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)

 

Az Érintett:

vezetékneve

keresztneve

mobilszáma

árajánlat tartalma

e-mail címe

 

Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az e-mail kiküldése után 14 nappal törlésre kerülnek a személyes adatok.

A weboldal használóinak lehetőségük van véleményt írni a weboldalon található termékekről

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)

 

Az Érintett:

vezetékneve

keresztneve

véleménye

Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.

A weboldal használóinak lehetőségük van díjmentes helyszíni felmérést kérni SanOdor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságtól.

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)

 

Az Érintett:

vezetékneve

keresztneve

e-mail címe

igény leírása

 

Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.

A regisztrált Érintettnek lehetősége van ajánlást adni a SanOdor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére.

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)

 

Az Érintett:

vezetékneve

keresztneve

személyes véleménye

Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.


Az adatokhoz hozzáférők köre:

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

5. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége

Az adatfeldolgozó által megismert személyes adatok, és az adatfeldolgozás